Jesteśmy doświadczonym ekspertem, niezależnym producentem i kompetentnym Doradcą. Dowiedz się więcej o nas - naszej historii, strategii zrównoważonego rozwoju oraz wartościach, na których się opieramy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Porozmawiać z naszym Przedstawicielem? Poznać możliwości nawiązania współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Mamy wiedzę, praktyczne doświadczenie oraz możliwości tworzące nasze unikalne know-how. Doradzamy naszym Klientom w zakresie aranżacji przestrzeni, dobierając efektywne rozwiązania i produkty. Poznaj wyzwania współczesnych biur i dowiedz się, jak wspólnie możemy na nie odpowiedzieć.

Każdy dobry projekt zaczyna się od pomysłu. Inspirujemy, dzielimy się wiedzą naszych ekspertów i pomagamy odnaleźć najlepsze rozwiązania. Poznaj nasze badania, artykuły i opinie.

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM (W OBROCIE PROFESJONALNYM – B2B)

I. Postanowienia ogólne
 

1.    Nazwa i adres Gwaranta: Nowy Styl sp. z o.o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno, Polska.
2.    Gwarancja jest umową pomiędzy Nowy Styl sp. z o.o. lub innym podmiotem należącym do Grupy Nowy Styl a przedsiębiorcą, który zakupił produkt od Nowy Styl sp. z o.o. lub innego podmiotu należącego do Grupy Nowy Styl,  w przypadkach, gdy umowa, faktura lub rachunek potwierdzające zakup wyraźnie obejmuje możliwość udzielenia gwarancji lub gdy do sprzedanego produktu dołączona została karta gwarancyjna.
3.    Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków przedsiębiorcy wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody firmy Nowy Styl Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
4.    Nowy Styl Sp. z o.o. (zwany dalej "Producentem", "Gwarantem" lub "NS") udziela przedsiębiorcom, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, gwarancji jakości na produkty zakupione od Nowy Styl sp. z o.o. lub innego podmiotu należącego do Grupy Nowy Styl, wskazane na fakturze lub rachunku potwierdzającym konkretny zakup (zwane dalej łącznie "Produktami" lub pojedynczo jako "Produkt").
5.    Gwarancja jakości jest udzielana zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami, w którym na rzecz Przedsiębiorcy dokonana została sprzedaż Produktu przez Nowy Styl sp. z o.o. lub inny podmiot należący do Grupy Nowy Styl.
6.    Terytorialny zakres ochrony gwarancyjnej: terytorium kraju, w którym na rzecz Przedsiębiorcy dokonana została sprzedaż Produktu przez Nowy Styl sp. z o.o. lub inny podmiot należący do Grupy Nowy Styl.
7.    W przypadku Produktów wytworzonych na indywidualne zamówienie, przedsiębiorca i Nowy Styl sp. z o.o. lub inny podmiot należący do Grupy Nowy Styl może w ramach umowy pisemnie, pod rygorem nieważności, uzgodnić inne warunki gwarancji – na przykład inny okres ochrony gwarancyjnej. W takim przypadku warunki zawarte w niniejszym dokumencie mogą być ważne tylko częściowo lub mogą nie być ważne w ogóle, w zależności od wcześniej poczynionych indywidualnych ustaleń.
8.    Umowa nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza następujących postanowień:
1)    uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy za wady sprzedanego produktu lub przepisów prawa dotyczących innego systemu odpowiedzialności stosowanego wobec Przedsiębiorcy nabywającego Produkty od Nowy Styl sp. z o.o. lub innego podmiotu należącego do Grupy Nowy Styl (zwany dalej "Nabywcą"). Nabywca może wykonywać prawa wynikające z ustawowej rękojmi za wady fizyczne Produktów, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji,
2)    uprawnień konsumenta określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 

II. Zakres gwarancji 
 

1.    Odpowiedzialność Producenta wynikająca z gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych w wyniku przyczyn tkwiących w Produkcie (w szczególności: wad materiałowych, konstrukcyjnych lub produkcyjnych będących winą Producenta).
2.    Gwarancja obejmuje tylko te Produkty, które są eksploatowane zgodnie z zasadami właściwego użytkowania, konserwacji i czyszczenia, które są publikowane przez Nowy Styl sp. z o.o. lub inny podmiot należący do Grupy Nowy Styl i dostępne na stronach internetowych marek Grupy, na stronie www.nowystylgroup.com lub w instrukcjach montażu dostarczonych przez Producenta. Naruszenie którejkolwiek z wymienionych zasad powoduje utratę praw gwarancyjnych.
3.    Materiały użyte do wytworzenia Produktu dostarczone przez przedsiębiorcę nie są objęte gwarancją.
 

III. Okres (czas, termin) ochrony gwarancyjnej 
 

1.    Nowy Styl sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość Produktu w podanych okresach gwarancyjnych liczonych od dnia zakupu Produktu przez przedsiębiorcę od Nowy Styl sp. z o.o. lub innego podmiotu należącego do Grupy Nowy Styl, potwierdzonego fakturą VAT lub rachunkiem.
2.    Okresy gwarancji przedstawione w poniższych warunkach zostały określone przy założeniu, że Produkty działają w trybie standardowym, tj. używane przez osoby pracujące w cyklu jednej zmiany w ciągu 40-godzinnego tygodnia pracy (8 godzin dziennie).
3.    Poza wyjątkami określonymi w niniejszym dokumencie, następujące okresy gwarancji obowiązują dla poszczególnych grup Produktów marki Grupy Nowy Styl:
1)    Nowy Styl Standard – 2 lata.
2)    Nowy Styl Premium – 3 lata (wybrane produkty: Artus, Chester, Formula, Invitus, Neo Lux, Next_U, Sonata, @-motion, Bolero, Cinque, Gem, Intrata, Montana, Neo II, Offix, Roxy, Quatro, Conect II, Hello!, Loco II).
3)    Nowy Styl – oferta projektowa – 5 lat (wybrane produkty: Next_U, Sonata 24/7, Bizzi, Enjoy, Jump, Officer-Net, Orlando 24/7, Sit.On, Sit.Net, Atena, Fano, Fen, Salsa, Step, Vesta New, Wait).
4)    BN Office Solution – 5 lat. 
5)    Grammer Office – 5 lat.
6)    Rohde&Grahl – 5 lat.
4.    Wyjątki od podanych okresów gwarancji:
1)    Podstawy biurek z elektryczną regulacją wysokości – 2 lata.
2)    Porty i listwy elektryczne – 2 lata.
3)    Produkty tapicerowane tkaninami z zerowej grupy cenowej standardowej oferty wykończeń NSG – 3 lata.
4)    Produkty tapicerowane tkaninami z pierwszej grupy cenowej standardowej oferty wykończeń (nie dotyczy oferty Nowy Styl Standard) – 3 lata.
5)    System ścian działowych All in One – 2 lata.
5.    W przypadku  intensywniejszego używania Produktów, tj. ponad 8 godzin dziennie, okres gwarancji ulega skróceniu proporcjonalnie do wydłużonego czasu używania Produktu:
1)    8 godzin dziennie (220 dni roboczych rocznie – standardowy okres gwarancji: 5 lat – 60 miesięcy).
2)    16 godzin dziennie (220 dni roboczych rocznie – okres gwarancji: 2,5 roku – 30 miesięcy).
3)    24 godziny na dobę (220 dni roboczych rocznie – okres gwarancji: 1,6 roku – 20 miesięcy).
4)    24 godziny na dobę (365 dni roboczych rocznie – okres gwarancji: 1 rok – 12 miesięcy).
5)    Jeżeli Produkty objęte 3-letnim okresem gwarancji są używane intensywniej niż 8 godzin dziennie, okres gwarancji zostaje skrócony do 2 lat (24 miesiące).
6)    W przypadku Produktów marki Nowy Styl Standard z czasem pracy do 8 godzin na dobę, okres gwarancji wynosi 2 lata (24 miesiące).
7)    Jeżeli Produkty objęte 2-letnim okresem gwarancji są używane intensywniej niż 8 godzin dziennie, tj. nie są używane zgodnie z przeznaczeniem, Nabywca traci prawo do gwarancji.
 

IV. Obowiązki Gwaranta, zgłoszenie reklamacji
 

1.    W ramach niniejszej gwarancji i przez cały okres jej obowiązywania, zgodnie z uzasadnioną i prawidłowo złożoną reklamacją, Nowy Styl sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać, w podanej kolejności: usunięcia wady lub naprawy Produkt lub jego części, a jeśli powyższe jest niemożliwe, wymienić Produkt (lub jego część) na nowy, wolny od wad.
2.    W przypadku wycofania z produkcji Produktu zakupionego przez Kupującego, dla którego gwarancja jest nadal ważna oraz, gdy reklamacja została złożona w odpowiednim terminie i zaakceptowana, Kupujący wyraża zgodę na zamianę Produktu na nowy Produkt, którego parametry są możliwie najbardziej zbliżone do oryginalnego Produktu, jeśli usunięcie wady, naprawa Produktu lub wymiana jego części nie jest możliwa.
3.    Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć niezwłocznie po ujawnieniu się wady Produktu, za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem http://portal.partner.pl lub poprzez e-mail reklamacje@nowystylgroup.com, do którego należy dołączyć potwierdzenie zakupu Produktu.  Zgłoszenie reklamacyjne odbywa się bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta Grupy Nowy Styl lub za pomocą Portalu Partner w zakładce „Transakcje”.
4.    Nowy Styl sp. z o. o. zobowiązany jest potwierdzić wpłynięcie reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od daty odnotowania reklamacji złożonej za pomocą formularza reklamacyjnego.
5.    Bezzasadna odmowa oględzin Produktu w miejscu jego użytkowania lub warunków w jakich jest on użytkowany lub bezzasadna odmowa przedstawienia dodatkowych informacji żądanych przez Nowy Styl sp. z o. o. skutkuje utratą uprawnień z gwarancji. 
6.    Gwarant jest zobowiązany do zbadania reklamacji w ciągu 60 dni roboczych od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z gwarancji. W przypadku uznania reklamacji Gwarant jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków w ciągu 30 dni roboczych od dnia uznania zasadności reklamacji. 
7.    Okres gwarancji nie rozpoczyna się od nowa (tzn. jest kontynuowany) od dnia uwolnienia Produktu od wad lub dostarczenia naprawionego Produktu.
 

Gwarancji nie podlegają:
 

1.    Charakterystyczne znamiona, przebarwienia lub pory, które mogą pojawić się na tapicerowanych skórą Produktach w sposób naturalny (w wyniku starzenia się materiału), a także zużycie Produktu wynikające z naturalnego procesu, takiego jak zmiana koloru elementów mebli spowodowana długotrwałym oddziaływaniem światła.
2.    Niewielkie odchylenia w wybarwieniu powierzchni Produktów wykonanych z drewna lub wykończonych w naturalnej okleinie.
3.    Niewielkie przesunięcia symetrii układów usłojenia lub obecność elementów morfologicznych w drewnie, takich jak sęki.
4.    Niewielkie różnice w kolorystyce poszczególnych elementów wyrobu lub pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami czy zamówieniami.
5.    Zmiana koloru lub połysku występująca w Produktach naturalnie, spowodowana nieuchronnym procesem starzenia.
6.    Niedogodności wynikające z naturalnych cech surowców wykorzystywanych do produkcji, takich jak specyficzny zapach, który może stać się intensywny, gdy więcej produktów zostanie zebranych w małej i zamkniętej przestrzeni.
7.    Drobne różnice w kolorach tkanin w odniesieniu do kolorów próbek, ponieważ zależą one od dostarczenia określonej partii tkanin. 
8.    Wgniecenia, rysy, pęcherze i inne wady szklanych blatów, niewidoczne z odległości 1 m, patrząc pod kątem 60 stopni. Szkło ocenia się w rozproszonym świetle dziennym (intensywność 500-700 luksów), na jasnym jednolitym tle, obserwowanym gołym okiem.
9.    Uszkodzenia Produktów spowodowane ostrymi narzędziami, materiałami biurowymi lub oddziaływaniem substancji chemicznych.
10.    Różnice między rzeczywistymi wymiarami Produktów a wskazanymi w katalogu/cenniku, jeżeli nie przekraczają 2%.
11.    Fałdy, wyświecenia, wytarcia oraz zmiany kolorystyczne i inne widoczne oznaki użytkowania Produktów. Waga i ciepło ludzkiego ciała oraz wilgotność otoczenia, w którym używany jest mebel, mogą wywołać trwałe zmiany w wyglądzie skóry, z której wykonane są Produkty.
12.    Zmiana w wyglądzie skóry, tkanin skóropodobnych i jasnych tkanin materiałowych spowodowanych kontaktem z innymi materiałami o niedostatecznie utrwalonym kolorze.
13.    Niejednorodności widoczne na skórze, które potwierdzają naturalne pochodzenie tego materiału. Obejmuje to przede wszystkim: blizn, żył, wgłębień po nakłuciach insektów, różnic w odcieniach kolorystycznych i w strukturze miejsc błyszczących.

Gwarancji nie podlegają również sytuacje:
 

1.    Lekko pofałdowana tkanina w Produkcie, w którym tapicerka nie jest przyklejona do siedzenia i/lub oparcia.
2.    Próba naprawy Produktu została podjęta przez osoby nieupoważnione lub Nabywca ingerował w konstrukcję Produktu lub w jakikolwiek inny sposób zmodyfikował go bez upoważnienia, w tym przez pozbawienie naklejek lub innych znaków identyfikujących Produkt.
3.    Wady i uszkodzenia będące przedmiotem reklamacji były przyczyną obniżki ceny w momencie zakupu Produktu.
4.    Uszkodzenie powstało w wyniku użytkowania Produktu w nieodpowiednich warunkach klimatycznych (nieodpowiedni mikroklimat w pomieszczeniu).
5.    Zmontowania Produktu niezgodnie z załączoną instrukcją montażu przez osoby inne niż posiadające wyraźną pisemną autoryzację producenta do dokonywania montażu.
6.    Naruszenie zasad bezpiecznego użytkowania Produktu określonych przez Producenta, na przykład korzystanie z krzesła przez użytkowników o wadze przekraczającej 110 kg.

Pliki Cookies

Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować wyświetlane treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez Nowy Styl sp. z o.o. (Administratora) oraz naszych zaufanych partnerów informacji mogących stanowić dane osobowe, w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych. Przez dalsze korzystanie z naszego Serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, akceptujesz zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz korzystanie z informacji w nim zapisanych. Pamiętaj, że zawsze możesz wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki oraz uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach w naszej Polityce Prywatności.

Witaj

Wygląda na to, że jesteś w Polsce. Nasza oferta różni się między krajami, więc jeśli chcesz poznać produkty dostępne w innym kraju, przełącz się na odpowiednią wersję strony:

Idź do góry