Jesteśmy doświadczonym ekspertem, niezależnym producentem i kompetentnym Doradcą. Dowiedz się więcej o nas - naszej historii, strategii zrównoważonego rozwoju oraz wartościach, na których się opieramy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Porozmawiać z naszym Przedstawicielem? Poznać możliwości nawiązania współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Mamy wiedzę, praktyczne doświadczenie oraz możliwości tworzące nasze unikalne know-how. Doradzamy naszym Klientom w zakresie aranżacji przestrzeni, dobierając efektywne rozwiązania i produkty. Poznaj wyzwania współczesnych biur i dowiedz się, jak wspólnie możemy na nie odpowiedzieć.

Każdy dobry projekt zaczyna się od pomysłu. Inspirujemy, dzielimy się wiedzą naszych ekspertów i pomagamy odnaleźć najlepsze rozwiązania. Poznaj nasze badania, artykuły i opinie.

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM (W OBROCIE PROFESJONALNYM – B2B)

I. Postanowienia ogólne
 

1. Nazwa i adres gwaranta: Nowy Styl sp. z o.o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno, Polska.
2. Niniejsza gwarancja stanowi umowę pomiędzy Nowy Styl sp. z o.o. lub innym podmiotem z Grupy Nowy Styl a przedsiębiorcą, który zakupił produkt od Nowy Styl sp. z o.o. lub innego podmiotu z Grupy Nowy Styl, a faktura lub rachunek dokumentujący tą sprzedaż przewidują wyraźnie udzielenie gwarancji. 
3. Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków przedsiębiorcy wynikających z niniejszej umowy wymaga wcześniejszej zgody Nowy Styl sp. z o.o. w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nowy Styl Sp. z o.o. (zwana dalej „Producentem”, „Gwarantem” lub „NS”) udziela przedsiębiorcom na zasadach określonych w niniejszych warunkach gwarancji jakości na zakupione od Nowy Styl sp. z o.o. lub od innych podmiotów z Grupy Nowy Styl produkty marek objętych fakturą lub rachunkiem dokumentującym daną sprzedaż (zwane dalej łącznie „Produktami” albo indywidualnie Produktem”).
5. Gwarancja jakości jest udzielana na podstawie przepisów prawa państwa, w którym nastąpiła sprzedaż Produktu przedsiębiorcy przez Nowy Styl sp. z o.o. lub inny podmiot z Grupy Nowy Styl. 
6. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium państwa, w którym nastąpiła sprzedaż Produktu przedsiębiorcy przez Nowy Styl sp. z o.o. lub inny podmiot z Grupy Nowy Styl.
7. W przypadku Produktów wykonanych na tzw. zamówienie indywidualne przedsiębiorca i Nowy Styl sp. z o.o. lub inny podmiot z Grupy Nowy Styl mogą w umowie zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności uzgodnić inne warunki gwarancji np. odmienny termin ochrony gwarancyjnej. W takim przypadku warunki niniejszej gwarancji mogą obowiązywać jedynie częściowo lub nie obowiązywać w ogóle, co jest zależne od poczynionych ustaleń indywidualnych. 
8. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza: 
1) uprawnień wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej lub o innym systemie odpowiedzialności względem przedsiębiorcy kupującego Produkty od Nowy Styl sp. z o.o. lub od innego podmiotu z Grupy Nowy Styl (dalej jako „Kupujący”). Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2) uprawnień konsumenta określonych w bezwzględnie wiążących przepisach prawa.
 

II. Zakres gwarancji 
 

1. Odpowiedzialność Producenta z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie (w szczególności: wady materiałowe, konstrukcyjne lub wykonawcze powstałe z winy Producenta).
2. Gwarancja obejmuje tylko Produkty, które są używane zgodnie z zasadami prawidłowego użytkowania, eksploatacji, konserwacji i czyszczenia opublikowanymi przez Nowy Styl sp. z o.o. lub inny podmiot z Grupy Nowy Styl pod adresem marek Grupy lub na www.nowystylgroup.com lub w instrukcji montażu przekazanej przez Producenta Naruszenie którejkolwiek z tych zasad skutkuje utratą uprawnień z gwarancji.
3. Materiały, które zostały powierzone przez przedsiębiorcę do wykonania Produktu, nie są objęte gwarancją.
 

III. Okres (czas, termin) ochrony gwarancyjnej 
 

1. Nowy Styl sp. z o. o. gwarantuje należytą jakość Produktu w podanych poniżej terminach (okresach) gwarancji licząc od daty zakupu Produktu przez przedsiębiorcę od Nowy Styl sp. z o.o. lub od innego podmiotu z Grupy Nowy Styl potwierdzonej wydanym fakturą VAT lub rachunkiem dokumentującym sprzedaż. 
2. Określone w niniejszych warunkach okresy gwarancji zostały ustalone przy założeniu, że Produkty są wykorzystywane standardowo tzn. użytkowane przez osoby pracujące w cyklu jednozmianowym przy czterdziestogodzinnym tygodniu pracy (8 godzin dziennie).
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej gwarancji dla poszczególnych grup produktów z marek obowiązują następujące okresy gwarancji:
1) Nowy Styl Standard – 2 lata
2) Nowy Styl Premium – 3 lata (wybrane Produkty: Artus, Chester, Formula, Invitus, Neo Lux, Next_U, Sonata, @-motion, Bolero, Cinque, Gem, Intrata, Montana, Neo II, Offix, Roxy, Quatro, Conect II, Hello!, Loco II)
3) Nowy Styl – oferta projektowa – 5 lat (wybrane Produkty: Next_U, Sonata 24/7, Bizzi, Enjoy,Jump, Officer-Net, Orlando 24/7, Sit.On, Sit.Net, Athena, Fano, Fen, Salsa, Step, Vesta New, Wait)
4) BN Office Solution – 5 lat
5) Grammer Office – 5 lat.
6) Rohde& Grahl – 5 lat
4. Wyjątki od podanych wyżej okresów gwarancji:
1) Podstawy biurek z elektryczną regulacją wysokości – 2 lata.
2) Porty i listwy elektryczne – 2 lata.
3) Produkty tapicerowane materiałami z zerowej grupy cenowej standardowej oferty wykończeń NSG – 3 lata.
4) Produkty tapicerowane materiałami z pierwszej grupy cenowej standardowej oferty wykończeń Grupy Nowy Styl (nie dotyczy oferty Nowy Styl Standard) – 3 lata.
5) System ścian działowych All in One – 2 lata.
4. Jeśli Produkty są eksploatowane bardziej intensywnie tzn. więcej niż 8 godzin dziennie, obowiązujący okres gwarancyjny ulega skróceniu, proporcjonalnie do zwiększenia czasu użytkowania naszych wyrobów wg zasad podanych w poniżej:
1) 8 godzin dziennie (220 dni roboczych rocznie – standardowy okres gwarancji – 5 lat (60 m- cy),
2) 16 godzin dziennie (220 dni roboczych rocznie – okres gwarancji – 2,5 roku - 30 m-cy),
3) 24 godziny dziennie (220 dni roboczych rocznie – okres gwarancji – 1,6 roku (20 miesięcy),
4) 24 godziny dziennie (365 dni roboczych rocznie – okres gwarancji – 1 rok (12 miesięcy).
5) Jeśli Produkty objęte trzyletnim okresem gwarancji są użytkowane intensywniej niż 8 godzin dziennie, okres gwarancji ulega skróceniu do 2 lat (24 miesięcy).
6) W przypadku Produktów marki Nowy Styl Standard, przy przewidywanym czasie eksploatacji do 8 godzin dziennie okres gwarancyjny wynosi 2 lata (24 miesiące).
7) Jeśli Produkty objęte dwuletnim okresem gwarancji są użytkowane intensywniej niż 8 godzin dziennie tzn., że użytkowane są niezgodnie z przeznaczeniem, co skutkuje utratą gwarancji. 
 

IV. Obowiązki Gwaranta, zgłoszenie reklamacji
 

1. W ramach niniejszej gwarancji, na podstawie zasadnej, prawidłowo i niezwłocznie zgłoszonej przez przedsiębiorcę reklamacji dotyczącej wady ujawnionej w okresie gwarancji Nowy Styl Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać w następującej kolejności: usunięcia wady lub naprawy Produktu albo jego części, a w razie braku powyższej możliwości – wymiany Produktu (lub jego części) na nowy, wolny od wad. 
2. W przypadku wycofania przez Producenta z produkcji danego Produktu, który został zakupiony przez nabywcę – Przedsiębiorcę, a dla którego okres gwarancji jeszcze nie upłynął - w razie zgłoszenia w przepisanym terminie reklamacji Produktu, która zostanie uwzględniona, nabywca – Przedsiębiorca wyraża zgodę na wymianę takiego Produktu na nowy Produkt, możliwie najbardziej zbliżony parametrami do pierwotnego Produktu – w sytuacji, gdy niemożliwe okaże się usunięcie wady lub naprawa Produktu albo jego części.
3. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać niezwłocznie po ujawnieniu się wady Produktu na formularzu dostępnym pod adresem: http://portal.partner.pl lub na adres e-mail: reklamacje@nowystylgroup.com, do którego należy dołączyć formularz zakupu Produktu. Zgłoszenie reklamacyjne odbywa się bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta Grupy Nowy Styl lub za pomocą Portalu Partner w zakładce Transakcje.
4. Nowy Styl sp. z o. o. jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty rejestracji reklamacji zgłoszonej na formularzu.
5. Bezzasadna odmowa oględzin Produktu w miejscu jego użytkowania lub warunków w jakich jest on użytkowany lub bezzasadna odmowa przedstawienia dodatkowych informacji żądanych przez Nowy Styl sp. z o. o. skutkuje utratą uprawnień z gwarancji. 
6. Gwarant jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 60 dni roboczych od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, a w razie uznania reklamacji za zasadną do wykonania swoich obowiązków w terminie 30 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.
7. Termin gwarancji nie biegnie na nowo (tzn. jest kontynuowany) od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 
 

Gwarancji nie podlegają:
 

1. Charakterystyczne znamiona, przebarwienia czy pory, które mogą pojawić się na Produktach tapicerowanych skórą w sposób naturalny (wynik starzenia się materiału) a także zużycie Produktu jest efektem naturalnego procesu, jak np.: zmiany w kolorze elementów mebla wywołane przez długotrwałe oddziaływanie światła.
2 Niewielkie odchylenia w wybarwieniu powierzchni Produktów wykonanych z drewna lub okleiny naturalnej.
3. Nieznaczne przesunięcia symetrii układu usłojenia czy też występowanie elementów morfologicznych drewna, takich jak sęki. 
4. Niewielkie różnice w kolorystyce poszczególnych elementów wyrobu lub pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami czy zamówieniami.
5. Zmiany barwy lub połysku, które naturalnie zachodzą w Produktach i są efektem nieuniknionego procesu starzenia.
6. Niedogodności wynikające z naturalnych właściwości surowców użytych do produkcji, jak np.: specyficzny zapach, który może stać się intensywny, gdy na małej i zamkniętej powierzchni zostanie zgromadzona większa liczba Produktów.
7. Drobne różnice w kolorystyce tkanin w odniesieniu do kolorów wycinków i próbek, co zależne jest od dostawy danej partii materiału.
8. Wgniecenia, rysy, pęcherze i inne wady blatów szklanych, niewidoczne z odległości 1 metra, przy kącie patrzenia 60 stopni. Ocena szkła odbywa się w rozproszonym świetle dziennym (natężenie 500-700 luksów), na jasnym jednolitym tle, okiem nieuzbrojonym.
9. Uszkodzenia Produktów spowodowane ostrymi narzędziami, przyrządami piśmiennymi lub oddziaływaniem substancji chemicznych.
10. 10.Różnice w wymiarach gabarytów Produktów rzeczywistych a katalogowych/cennikowych, nieprzekraczające 2%.
11. Fałdy, wyświecenia, wytarcia oraz zmiany kolorystyczne i inne widoczne ślady użytkowania Produktów. Waga człowieka, ciepłota jego ciała oraz wilgotność otoczenia, w którym eksploatowany jest mebel, mogą wywołać trwałe zmiany w wyglądzie skóry użytej do wyrobu Produktów.
12. Zmiana wyglądu skóry, tkanin skóropodobnych oraz jasnych tkanin materiałowych w wyniku kontaktu z innymi materiałami o niedostatecznie utrwalonym kolorze.
13 Widoczne na skórze niejednorodności, które są potwierdzeniem naturalnego pochodzenia tego materiału. Dotyczy to przede wszystkim: blizn, żył, wgłębień po nakłuciach insektów, różnic w odcieniach kolorystycznych i w strukturze miejsc błyszczących.
 

Gwarancji nie podlegają również sytuacje:
 

1. Powstało lekkie pofałdowanie tkaniny podczas użytkowania Produktu, w którym tapicerka nie jest przyklejona do siedziska i/lub oparcia.
2. Produkt był naprawiany przez osoby do tego nieuprawnione lub zmieniono konstrukcję przedmiotu czy też w jakikolwiek inny sposób przerobiono go wedle własnego uznania.
3. Wady i uszkodzenia, których dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, były przyczyną obniżenia ceny Produktu przy jego zakupie.
4. Uszkodzenie powstało w wyniku użytkowania Produktu w nieodpowiednich warunkach klimatycznych (niewłaściwy mikroklimat pomieszczenia).
5. Zmontowania Produktu niezgodnie z załączoną instrukcją montażu przez osoby inne niż posiadające wyraźną pisemną autoryzację producenta do dokonywania montażu. 
6. Naruszenia zasad bezpiecznego korzystania z Produktów podanych przez Producenta np. w przypadku korzystania z krzesła przez osobę o wadze przekraczającej 110 kg.

Pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Witaj

Wygląda na to, że jesteś w Polsce. Nasza oferta różni się między krajami, więc jeśli chcesz poznać produkty dostępne w innym kraju, przełącz się na odpowiednią wersję strony:

Idź do góry